Porady Prawne 

08.07.2018 r. System Dozoru Elektronicznego (SDE, dozór, obrączka) - jedna ze specjalizacji Kancelarii:

 
System Dozoru Elektronicznego uregulowany został w Kodeksie Karnym Wykonawczym tj. art. 43a - 43zae KKW.
 
Pozwala on na odbycie kary pozbawienia wolności orzeczonej do 1 roku w warunkach domowych. Umożliwia on resocjalizację skazanego bez przebywania w Zakładzie Karnym. Jest to forma optymalna, gdyż uniemożliwia dalszą demoralizację skazanego, nie wciąga go do podkultury więziennej.
 
Skazany w tym systemie przebywa w określonych dniach tygodnia i godzinach we wskazanym przez sąd miejscu (dozór stacjonarny).
 
Skazanemu umożliwia się odbywanie kary pozbawienia wolności w warunkach domowych z przerwą na wykonywanie pracy lub innych zajęć poza miejscem zamieszkania.
 
Należy jednak pamiętać, iż miejsce pobytu skazanego musi spełniać wymagania np. musi być zasięg telefonii komórkowej, czy też ubikacja w domu.

Skazany musi również uzyskać zgodę osób współzamieszkujących oraz właścicieli mieszkania.
 
W sprawach związanych z udzieleniem zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego właściwy jest sąd penitencjarny, w którego okręgu skazany przebywa.
 
Sąd penitencjarny określa przedziały czasu w ciągu doby i w poszczególnych dniach tygodnia, w których skazany ma prawo się oddalić z miejsca stałego pobytu lub innego wskazanego miejsca na okres nieprzekraczający 12 godzin dziennie, w szczególności w celu:
1) świadczenia pracy;
2) wykonywania praktyk religijnych lub korzystania z posług religijnych;
3) sprawowania opieki nad osobą małoletnią, osobą niedołężną lub chorą;
4) kształcenia i samokształcenia oraz wykonywania twórczości własnej;
5) korzystania z urządzeń lub zajęć kulturalno-oświatowych i sportowych;
6) komunikowania się z obrońcą, pełnomocnikiem oraz wybranym przez siebie przedstawicielem, o którym mowa w art. 42 przedstawiciel skazanego;
7) komunikowania się z podmiotami, o których mowa w art. 38 podmioty współdziałające w wykonywaniu orzeczeń sądowych § 1;
8) utrzymywania więzi z rodziną lub innymi bliskimi osobami;
9) korzystania z opieki medycznej lub udziału w terapii;
10) dokonania niezbędnych zakupów.

Wniosek o dozór elektroniczny można złożyć samemu, można również ustanowić pełnomocnika celem reprezentacji. 
 
Sąd zasięga informacji o skazanym - przeprowadza wywiad środowiskowy oraz uzyskuje wszelkie wyroki skazanego.

Wniosek rozpratrywany jest na posiedzeniu gdzie należy przekonać sąd o zasadności i celowości udzielenia skazanemu dozoru elektronicznego. Zalecana w tym przypadku jest reprezentacja gdyż znacząco zwiększa ona prawdopodobieństwo uzyskania wspomnianego dozoru elektronicznego. 
 
W przypadku wątpliwości zapraszamy do kancelarii celem omówienia szczegółów.
 
Adwokat Radosław Krakowiak
 
tel. 535 866 000
email: krakowiak.radoslaw@gmail.com
 
Kielce - Skarżysko-Kamienna
 
Kancelaria Kielce
Kielce - ul. Świętego Leonarda 1/28 (trzecie piętro)
 
Kancelaria Skarżysko-Kamienna
Skarżysko-Kamienna, ul. Sikorskiego 22/2 (tuż przy Sądzie Rejonowym)
Copyright©2018 Kancelaria Adwokacka, All Rights Reserved. Adwokat Kielce, Adwokat Skarżysko, porady prawne
 
 
Liczba odwiedzin: 1859